Web Interstitial Ad Example

識睇英文書唔代表語文叻 港生需加強兩大英文能力

06-11-2023
學英文-拼音-串字-語文能力-人仔細細

香港家長重視英語,期望仔女睇得明英文。ABC Pathways 負責人Bally就話好多學生閱讀英文沒問題,但有兩個能力需要加強,又話學英文拼音有助英語學習,唔單止幫助發音,仲可以應付串字;仲分享大人與小朋友學拼音的分別。