Web Interstitial Ad Example

勿因分數破壞親子關係 3個步驟令仔女自覺做好

25-10-2023
補習-成績-分數-親子關係-技巧-人仔細細

每逢假日,不少小朋友都被功課 、溫習、補習佔據,放鬆的時間少之又少。ABC Pathways 負責人Bally 寄語家長不要因為分數而破壞親子關係,假如小朋友因粗心大意而失分,她教家長三個步驟,令小朋友自動自覺做得好。