Web Interstitial Ad Example

【2022 升中 攻略】自行分配學位 注意事項 及時間表一覽

21-12-2021
升中

中一 升中 自行分配學位已經派發申請表,家長係時候要做足準備!2022年1月3日至17日期間,家長已經可以向心儀 中學 遞交表格,仲有唔夠一個月嘅時間,立即刨一刨以下申請須知、時間表及程序!

 中一 升中 自行分配學位 — 表格遞交時間

無論你想幫子女報讀嘅係官立、資助、按位津貼中學 或 直資中學,必需於2022年1月3日至17日期間遞交申請表及學校所要求嘅文件(如需要),遞交方式包括直接前往中學親身遞交或郵寄申請。

中一 升中 自行分配學位 — 注意事項

1. 不受地區限制
有份參與中一自行分配學位嘅中學不受校網或地區限制,家長選擇學校時可因應學校嘅師資、校風、宗教、發展及創校理念而作出抉擇。

2. 每名學生最多只可報讀兩間學校
每名小六生都會收到兩份《中一自行分現學位申請表》,學生可按選校次序填寫並向2間中學遞交申請,若報讀多過一間學校,申請將會作廢。若學生同時收到兩間中學取錄,學生將可按選校次序被派往至首選中學。

3. 每間學校設不同取錄準則
各校因有唔同嘅創校特色及理念,因而有唔同收生嘅準則。同時,學校亦會為學生安排面試,以決定取錄嘅學生。取錄標準可參考以下幾項:

  • 學業成績 (包括學校評估及教育局提供之學生排名次序)
  • 學業之外嘅表現 (如體育運動、音樂、美術等)
  • 操行成績
  • 面試表現
  • 與該校聯繫(如有)

4. 自行分配成功 無須參與統一派位

成功透過自行分配而獲得取錄嘅學生,無需再參與統一派位。所以家長應向最心儀嘅兩間中學提出申請,教育局會將學生嘅選校次序及學校嘅《自行分配學位申請表》作配對。

中一 升中 自行分配學位 — 結果公佈

如學生獲得學校取錄,家長會於2022年3月31日收到學校通知,而家長無需回覆學校會否接受有關嘅自行分配學位。如獲參加派位取錄通知為正取嘅學生,同時亦獲非參加派位直資中學錄取,有關學生嘅家長需盡快決定會否保留該非參加派位直資中學嘅學位。

中一 升中 自行分配學位 — 派位日子

派位結果將於2022年7月 12日與統一派位結果一同公佈。

任何查詢

如欲查閱接受自行分配學位的中學及參加派位直資中學的名單,以及學校可供申請的自行分配學位數目,可查閱 《申請中一自行分配學位手冊》。 另亦可透過以下方式查詢:

教育局網頁:https://www.edb.gov.hk/
電話查詢 : 2891 0088

【正向 成長|註冊社工 梁秉堅】別讓孩子變 港孩 培讓 領導 才能